การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์...ปัจจุบันมีผู้เข้าใจผิดค่อนข้างมากระหว่างไฮโดรโปนิกส์กับออร์กานิค ซึ่งจริงแล้วคือการปลูกพืชที่ใช้วัดถุดิบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือ ผู้บริโภคต้องได้อาหาร พืชพรรณ ที่ปลอดภัย ปราศจากยาฆ่าแมลง 

        แต่ทั้งนี้..ระบบปลูกจะพัฒนาไปไกลเพียงใด ... ก็ต้องพึ่งจรรยาบรรณของผู้ปลูกเป็นสำคัญอันดับต้นๆ 

เกษตรกร...การเกษตร...เมื่อได้ลงมาทำแล้วจะเข้าใจเกษตรกรมากขึ้นว่าเขาเเละเธอเหล่านั้นคือผู้อดทน อดกลั้น เสียสละ